canlı destek

BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI
YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU
Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,
lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı
engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.
Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu
gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler,
notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda
ödeme yapılmamaktadır.
Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu
mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.
TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs
almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine
başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname
alınmaktadır.
Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs.
kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.
TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;
1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)
6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
7. Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek
yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )
ADAY OLAMAYACAKLAR;
Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs
uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi
tutulmayacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ;
Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru
formu, TESYEV’in web sitesinden (www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlar
eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 21 Ekim 2022 tarihine kadar öğretim kurumlarının
ilgili burs bürosuna teslim edilmelidir. Zira TESYEV’e yapılan şahsi başvurular geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;
1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir),
kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,
2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü
belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)
4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,
9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da e-devletten isim
görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair
çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.
Ek-1
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI
YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TANITIM VE BAŞVURU FORMU
DÖNEMİ: 2022-2023
ÖĞRENCİNİN;
T.C. Kimlik No’su :…………………………………………………………………………………….
Adı, Soyadı :…………………………………………………………………………………….
Doğum tarihi ( gün, ay, yıl ) :…………………………………………………………………………………….
Doğum yeri ( ilçe, il ) :…………………………………………………………………………………….
Uyruğu :…………………………………………………………………………………….
Cinsiyeti
Medeni Hali
:…………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………….
Engel durumu ve derecesi
Engeli ile ilgili kullandığı cihaz var mı? Var ise ne olduğu
:…………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………….
Son bitirilen okulun adı ve bitirme yılı :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………
Öğrenime devam edilen üniversite :……………………………………………………………………………………..
Fakültesi, Bölümü, :……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sınıfı,Öğrenci Numarası :……………………………………………………………………………………..
Okulun bulunduğu il,ilçe :……………………………………………………………………………………..
ÖSYSYılı, Puanı ve Puan türü :.…………………………………………….………………………………………
YKS sıralaması :……………………………………………………………………………………..
Öğrenim sırasında kalınan yer Aile ile beraber ( ) Yurtta ( ) Diğer ( )
Diğer ise açıklama :…………………………………………………………………………………….
BABASININ;
Adı, Doğum tarihi :…………………………………………………………………………………….
Öğrenim durumu, Mesleği :…………………………………………………………………………………….
Hayatta olup olmadığı Evet ( ) Hayır ( )
İş durumu Çalışıyor ( ) Çalışmıyor ( )
Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi
:…………………………………………………………………………………….
:.…………………………………………………………………………………..
ANNESİNİN;
Adı, Doğum tarihi :…………………………………………………………………………………….
Öğrenim durumu, Mesleği :…………………………………………………………………………………….
Hayatta olup olmadığı Evet ( ) Hayır ( )
İş durumu Çalışıyor ( ) Çalışmıyor ( )
Çalışıyorsa işyeri
Emekli mi? Emekli ise son görevi
:…………………………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………………………….
*Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
FOTOĞRAF
Ek-2
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
AİLEVİ DURUMU;
Anne – Baba ayrı mı? Evet ( ) Hayır ( )
Beraber oturduğunuz fertlerin sayısı :…………………………………………………………………………………….
Ailenin bakmakla yükümlü olduğu yakınları var mı? : … ………………………………………………………………………………….
Kardeş sayısı, Adları,Yaşları,Öğrenim durumları
(Mezun/Öğrenci) :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………………..
İLETİŞİM BİLGİLERİ;
Öğrenim sırasında kaldığınız ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no :…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no :…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail adresi (zorunlu) :…………………………………………………………………………………….
Cep Telefonları
 Kendisi :…………………………………………………………………………………….
 Annesi :…………………………………………………………………………………….
 Babası :…………………………………………………………………………………….
Hakkınızda referans (bilgi) verebilecek kişiler (zorunlu)
Adı Soyadı Telefon
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Adı Soyadı Telefon
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
MALİ DURUM BİLGİLERİ;
Ailenin oturduğu ev kendilerine mi ait? Evet ( ) Hayır ( )
Aileye ait ise değeri, Kira ise kira tutarı :…………………………………………………………………………………….
Aileye ait diğer gayrimenkuller ve değeri :…………………………………………………………………………………….
Aileye Ait Otomobil Var mı? Evet ( ) Hayır ( )
Var ise Modeli ve Yılı :…………………………………………………………………………………….
Babanın aylık net geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri ) :…………………………………………………………………………………….
Annenin aylık net geliri
( Vefat etmiş ise bağlanan aylık geliri ) :…………………………………………………………………………………….
Ailenin başka geliri var mı? Varsa miktarı ve ne geliri
olduğu :…………………………………………………………………………………….
Aile herhangi bir kurum veya şahıstan yardım alıyor mu? Evet ( ) Hayır ( )
Alıyorsa kurumun adı ve tutarı :…………………………………………………………………………………….
Burs talep eden öğrencinin herhangi bir şahsi geliri
var mı, ücret, engelli maaşı, burs veya kredi alıyor mu? Evet ( ) Hayır ( )
Evet ise açıklama :…………………………………………………………………………………….
Öğrenim sırasında kalınan yer için kira
ödeniyor mu? Evet ( ) Hayır ( )
Ödeniyorsa tutarı :…………………………………………………………………………………….
*Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
DİĞER BİLGİLERİ;
Hobileriniz :…………………………………………………………………………………….
Son okuduğunuz kitap ve yazarı :…………………………………………………………………………………….
Spor yapıyor musunuz, dereceleriniz var mı? :…………………………………………………………………………………….
Sosyal faaliyetleriniz nelerdir? :…………………………………………………………………………………….
Vakfımız hakkında neler biliyorsunuz :…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………………
Vakfımızın faaliyetlerine ne kadar zaman ayırabilirsiniz? :…………..……………………………………………………………………….
Belirtmek istediğiniz özel durumlarınız :…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin İş Bankasında hesap açtırmış olmaları gereklidir. Hesap numarasının öğrenci
adına olması, okunaklı ve doğru olarak yazılması ve hesap cüzdanının fotokopisinin bu forma eklenmesi gerekmektedir.
(Hesap numarası bildirmemek başkasının adına ya da yanlış hesap numarası bildirmek elenme ve bursun kesilme
nedenidir. Yanlış bildirimden doğacak sonuçların sorumluluğu öğrenciye aittir.)
Banka Adı : İş Bankası
Şube Adı :
Şube Kodu :
Hesap No :
IBAN No :
Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdiğim bütün bilgilerin doğruluğunu, ekindeki belgelerin
gerçeği yansıttığını, yanlış, eksik, yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket ettiğim
tespit edildiği takdirde hakkımda yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu ve bu hallerde bursumun kesilmesini,
tarafıma ödenen bursların tamamının da yasal faiziyle birlikte geri alınmasını kabul ve beyan ediyorum.
Öğrencinin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Müracaat Formuna Eklenecek Belgeler;
1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin örneği (e-Devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,
2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü
belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (Tüm aile fertlerini gösterir belge),
4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,
9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa e-devletten isim
görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa araç tescil belgesi, yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran
görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e-Devletten alınabilir),
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
17. İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi.
Not: Form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
TAAHHÜTNAME
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)’na eğitim bursu almak üzere müracaatta
bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafından ilan edilen Burs Yönetmeliği Esaslarını ve burs
duyurusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak seçilmem halinde, söz konusu esaslar doğrultusunda;
* Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz
ve doğru olarak vereceğimi veya verilmesini sağlayacağımı,
* Geçerli bir mazeretim olmadığı müddetçe, TESYEV tarafından düzenlenecek ve davet edileceğim
tanıtıcı, eğitici ve sosyal faaliyetlere katılmayı, bilgi ve becerim ölçüsünde bu faaliyete katkıda
bulunmayı,
* Burs almama esas teşkil eden ve müracaat formumda beyan ettiğim, eğitim, maddi ve sosyal
durumumda veya adreslerimde herhangi bir değişiklik olması halinde TESYEV’e derhal yazılı
olarak bildirimde bulunmayı,
* Öğretim Kurumundaki tutum ve davranışlarım ile not durumumun TESYEV tarafından takip
edilmesini,
* Bursiyer veya aile olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların aksine bir davranışımızın
TESYEV tarafından tespit edilmesi veya Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bursun devamına
mani bir durumun ortaya çıkması halinde bursun kesilmesini ve bir daha ödeme yapılmamasını,
* Müracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafından daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı, yalan beyanda bulunulduğu veya burs
verilmesine mani bir durumun tarafımca gizlendiği tespit edildiğinde, bursun derhal kesilmesini ve
ayrıca, başlangıcından itibaren TESYEV’den almış olduğum bursun tamamının, yasal faiziyle
birlikte geri alınmasını,
Peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Tarih . ...../ ...../ ............
BURSİYERİN
Adı, soyadı :
Adresi :
Telefon Numarası :
E-mail Adresi :
Öğretim Kurumu :
İmzası :
Ek-3
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ